Baca kalawan gemet sempalan téks biantara di handap! Dina ieu kasempetan sim kuring ngawakilan sadaya réréncangan kelas salapan, seja ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi kasaéan manah Bapa sareng Ibu Guru, nu salami tilu taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapa sareng Ibu guru teu weléh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, bageur, jujur, tur taat kana ngalaksanakeun paréntah agama. Dina teks biantara di luhur aya kecap pupuhu. Kecap pupuhu hartina nya éta?

Baca kalawan gemet sempalan téks biantara di handap! Dina ieu kasempetan sim kuring ngawakilan sadaya réréncangan kelas salapan, seja ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi kasaéan manah Bapa sareng Ibu Guru, nu salami tilu taun ngasuh sim kuring sadaya. Bapa sareng Ibu guru teu weléh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, bageur, jujur, tur taat kana ngalaksanakeun paréntah agama. Dina teks biantara di luhur aya kecap pupuhu. Kecap pupuhu hartina nya éta?

  1. ketua
  2. Sekretaris
  3. bendahara
  4. anggota
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :   “ Selain itu, Chairil Anwar juga menerjemahkan karya sastra asing kedalam bahasa indonesia”. Unsur kebahasaan yang terkandung dari kata yang dicetak miring pada kutipan teks biografi tersebut adalah?

Jawaban: A. ketua.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca kalawan gemet sempalan téks biantara di handap! dina ieu kasempetan sim kuring ngawakilan sadaya réréncangan kelas salapan, seja ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi kasaéan manah bapa sareng ibu guru, nu salami tilu taun ngasuh sim kuring sadaya. bapa sareng ibu guru teu weléh sabar ngawurukan sim kuring sadaya sangkan janten jalmi anu pinter, bageur, jujur, tur taat kana ngalaksanakeun paréntah agama. dina teks biantara di luhur aya kecap pupuhu. kecap pupuhu hartina nya éta ketua.