Perhatikanlah Q.S. al-Furqan/25 ayat 2 di bawah ini!وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًاMakna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah SWT. yang sudah menciptakan segala sesuatu, dan Allah SWT juga yang sudah menentukan?

Perhatikanlah Q.S. al-Furqan/25 ayat 2 di bawah ini!وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًاMakna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas adalah bahwa Allah SWT. yang sudah menciptakan segala sesuatu, dan Allah SWT juga yang sudah menentukan?

  1. Panjang pendeknya
  2. Besar kecilnya
  3. Ukuran-ukurannya
  4. Baik buruknya
  5. Bentuk-bentuknya
Baca Juga :   Pék baca sempalan carpon di handap! Tukang Kembang karya Gagah Nugraha Aulia Saréréa. Soimah-imah. Pa Gumbira, Apana Inggit. Bu Gumbira, indungna. nyaah pisan ka si Aki. Atuda Unggal si Aki mulang ka lemburna, balikna deui téh kudu baé aya oléh-oléh husus keur Inggit. Nu dimaksud si Aki ku saréréa téh, tukang kembang langganan bu Gumbira jeung Inggit. Tina sering belanja kembang ti Si Aki, laun laun jadi asa jeung baraya. Mana komo sanggeus Si Aki tukang kembang siga nu nyaaheun pisan ka Inggit. Malah pok deui-pok deui nyebutkeun asa ka incu sorangan. Atuh beuki asa jeung baraya baé. Urang Panjalu si Aki téh. Ngaran aslina mah Abdul Manap. Ti keur ngora kénéh geus babari ka Bandung. Asalna tukang minyak tanah. Ditanggung maké salang jeung rancatan. Ka béh dieu ganti ngajualan kembang. Sabulan atawa dua bulan sekali, sok mulang ka lemburna. Ku sabab geus teu asa jiga téa, ku Bu Gumbira sering dibahanan oléh-oléh bawaeun ka lemburna. Aya gula, kopi, sirup, kuéh kaléng, sakapeung pakéan urut batur keur babasah. Anu tara téh ngongkosan, lantaran keukeuh tara ditarima. Teu sangka nya, si Aki tukang nyunyu ruang roda kembang téh, putra-putrana maraju. Diantarana waé anu natamu ka pa Gumbira. Kagungan pabrik beusi sagala cenah anjeun téh. Dumasar kana sempalan carpon di luhur, mana anu kaasup kana ajén moral anu bisa dipaké tur dipatalikeun jeung kahirupan sapopoé di masyarakat?

Jawaban: C. Ukuran-ukurannya.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikanlah q.s. al-furqan/25 ayat 2 di bawah ini!وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًاmakna yang terkandung dalam ayat tersebut di atas adalah bahwa allah swt. yang sudah menciptakan segala sesuatu, dan allah swt juga yang sudah menentukan ukuran-ukurannya.